REZERVASYON VE SATIŞ KOŞULLARI

MADDE 1: TARAFLAR
İş bu sözleşme bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A 5511 İşletme Belgeli Acente-Ada Rota Turizm Seyahat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti ( iş bu satış sözleşmesinde “Acente-Estamos Travel” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta iş bu sözleşme kapsamında adı ve adresi belirtilen katılımcı arasında (İş bu sözleşmede “Yolcu” olarak anılacaktır); iş bu sözleşmede belirtilen hizmetin verilmesine dair kapsam, koşul ve şartların ve tarafların karşılıklı hak ve mükellefiyetlerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

MADDE 2: HİZMETİN NİTELİĞİ
2.1 Yolcu, Ek 1’de yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren “Ayrıntılı Seyahat Programı” nın ve Ek 2’de yer alan “Rezervasyon Formu”nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu sözleşmede Estamos Travel tarafından sağlanan hizmetlere tüm atıfların Ek 1 ‘de ayrıntıları belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olacağını kabul ve beyan eder. Yolcu, işbu satış sözleşmesini onaylarken “Ayrıntılı Seyahat Programı”nın ve “Rezervasyon formu”nun içeriğini de, turu satın aldığı Estamos Travel acentesi ile karşılıklı müzakere ederek kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3: REZERVASYON
3.1 İLGİLİ tura ait bir rezervasyon ve satış, Yolcu’ya veya Yolcu’nun Estamos Travel acentesine bir kesinleşmiş rezervasyon formu gönderilerek rezervasyonu kabul etmesi ile işbu rezervasyon formunun ve sözleşmenin E-mail ile gönderilmesine müteakip Yolcu tarafından okunarak e-mail ile teyit edilmesi veya iş bu sözleşmenin koşullarını kabul ettiğine dair imzalanmasıyla, Rezervasyon tamamlanmış sayılır ve Sözleşme geçerliliği başlar.

3.2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye, konu geziye katılan Yolcu/Yolcular ve ayrıca bu kişilerin kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Yolcu/Yolcular da iş bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Kullanıcı  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi 1-f hükmü , 6502 sayılı Kanun 51/5 ve  Paket Tur Yönetmeliği 8 madde hükümleri uyarınca mesafeli olarak paket tur ve diğer tüm sözleşmelerinin E-mail ile onaylanması ile kurulduğunu kabul , beyan ve taahhüt etmektedir

MADDE 4: FİYATA İLİŞKİN HUSUSLAR
4.1 Tur programlarında belirtilen fiyatlar, aksi belirtilmediği sürece iki kişilik kabinlerde / odalardaki kişi başı fiyatlarıdır.

4.2 İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan bir Yolcu nun, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir) ve Yolcu’nun iş bu sözleşme kapsamında iade hakkı olduğu durumlarda, odada kalacak ikinci kişi tek oda (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

4.3 Yolcu, mail-order vasıtasıyla yapılacak satışlarda yolcuların ve/veya yolcu adına ödeme yapan kart hamillerinden, üzerinde şahsın TC kimlik numarası, ismi ve soy ismi, resmi ikametgah adresi ve iş adresi, GSM telefonları, kredi kartı numarası, kartın son kullanma tarihini, güvenlik numarasını, kart sahibinin imzasının istendiği tele-order formunu, yolcu adına ödeme yapan kart hamilinin iş bu ödemenin kendine ait kredi kartından yapılmasına onay verdiğine dair beyanını ve nüfus cüzdanı fotokopilerini vermekle, iş bu belge, beyan ve imzaların doğruluğundan emin olmak üzere gereken tüm vesikaları ibraz etmekle yükümlüdür. Yolcu kendisine gönderilen tele-order formunu ve ekinde kimlik ile birlikte kredi kartının fotokopisini koyarak bilgileri tam ve eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Yolcu tüm bu bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz edecek, belge, beyan ve imzaların doğruluğundan emin olacaktır.

MADDE 5: PASAPORT VE VİZELER
5.1 Satın alınan hizmete, vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Tur programı için gerekli vizelerin temini Yolcu nun kendi sorumluluğundadır.

5.2 Evraklarda olabilecek bir eksiklikten veya Yolcu nun olası yurt dışı yasağından dolayı tura başlayamaması veya tur sırasında bu nedenle sorun yaşanması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan, ceza ve ek harcama ve ödemelerin tümünden Yolcu sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılamayacağını taraflar şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: SİGORTA
6.1 Estamos Travel’ın, satışa sunduğu ve belirtilen Paket programlarda TURSAB ZORUNLU PAKET sigortası dahil olup, her bir yolcu adına sigorta poliçesi düzenlenecektir.

6.2 Estamos Travel’ın seyahat sigorta hariç belirtilen Paket programlarda ve sadece kabin satın alan yolculara ise, rezervasyonunun konfirme edildiği tarihten, seyahat sonuna kadarki süreyi kapsayan ve sigorta firması tarafından onaylanan iptal tazminatını da içeren bir sigorta poliçesi yaptırmasını tavsiye eder. Seyahat rezervasyonu yapıldığı andan itibaren en geç 48 saat içerisinde düzenlenmek zorundadır.

6.3 70 yaş ve üzerindeki yolcular için % 100 sur-prim bedeli uygulanacaktır. Sur-primler paket tur ücretlerine ilave edilecektir. Tur ücreti hesaplamalarında vergiler hariç tutulacaktır. Ceza’nın %100 uygulandığı durumlarda, Sigorta Poliçeleri, vergi hariç tutar üzerinden yapıldığından, yapılacak olası iade, vergiler hariç, tur tutarı üzerinden yapılacaktır. Yolcu, bu iptal sigortası ile ilgili acentesinden detaylı bilgi alabilir.

6.4 Yolcu’ya iptal tazminatını da kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları ile ilgili detaylı bilgi verilecek olup, Yolcu’nun bu konuda bilgilendirilmesi neticesinde sigorta yaptırmak istemeyen veya 70 yaş ve üzerinde olup Sur-prim ödemeyi kabul etmeyen yolcuların acente Estamos Travel’a yazılı veya e-mail olarak beyanda bulunmaları zorunludur. Aksi halde acente Estamos Travel’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5 Yolcu’nun harici olarak şahsen yaptırdığı Seyahat Sigortası işlemlerinde, ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.ESTAMOS Travel bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sigorta şirketi tarafından yapılan incelemede ; Yolcu’dan kaynaklanan ihmal, yanlış bilgi veya eksiklik tespit edilmesi durumunda hasar değerlendirilmeyerek sigorta kapsamına dahil edilmeyecektir.

6.6 T.C. kimlik no’su olmayan yabancı uyruklu kişiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları seyahat ve seyahat iptal sigortası kapsamına alınmamaktadır.

MADDE 7: SAĞLIK VE SEYAHAT ETMEYE UYGUNLUK
7.1 Yolcu, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Herhangi bir sağlık problemi olan Yolcu, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentesine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya doğru bilgi verilmemesi halinde her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir. 

7.2 Tekerlekli sandalye kullanan herhangi bir Yolcu, kendisine ait olan ve standart ebatlardaki katlanabilir tekerlekli sandalyesini yanında getirmek ve beraberinde kendisine yardımcı olacak ve seyahate uygun bir seyahat arkadaşı bulundurmak zorundadır.

MADDE 8: MEDİKAL TEDAVİ
8.1 Yolcu, medikal tedaviyi ve ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin masraflarını da içeren geniş kapsamlı bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Sigortanın dahil olduğu ayrıca belirtilmeyen turlarda bu sigortanın yapılması ve ilgili tüm masraflar Yolcu’ya aittir.

MADDE 9: ŞİKAYETLER
Seyahat sırasında şikayeti olan bir Yolcu, şikayetini, mümkün olan en kısa sürede Seyahatle ilgili personele bildirmekle mükelleftir.Seyahatin sona ermesinden sonra 14 gün içerisinde yazılı olarak acente Estamos Travel’a bildirilmelidir. Şikayetin belirtilen süre içerisinde bildirilmemesi, acente Estamos Travel’ın şikayete çözüm getirme imkanlarını daraltabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu durumda her türlü sorumluluk Yolcu’ya ait olacaktır.

MADDE 10: MÜCBİR SEBEP
“Mücbir Sebep”, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, (sel, deprem, fırtına, kasırga, sis veya diğer doğal afetler gibi) doğal felaketler, savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) düşmanca tutum ve davranışlar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, terör eylemleri, ayaklanmalar, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, doğal ve nükleer felaketler, yangın, salgın hastalıklar, sağlık riskleri, millileştirme, hükümetin yaptırımları, blokaj, ambargo, işçi-işveren uyuşmazlıkları, grevler, lokavt, elektrik kesintisi veya kısıntısı, telefon servisinin kesilmesi ve/veya kapalı veya dolu havalimanları veya limanlar, zamanı değişen veya iptal edilen veya değişen uçuşlardaki değişikliklere bağlı transfere dair öngörülemeyen teknik sorunlar da dahil olmak üzere  acente Estamos Travel’ın kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen olaylar anlamındadır . Acente Estamos Travel’ın bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve  acente Estamos Travel’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11: ROTA / DEĞİŞTİRME HAKKI
11.1 Feribot yolculuklarında, mücbir sebepler, güvenlik, teknik zorunluluklar, hava koşulları, alçak ve yüksek su seviyeleri gibi zorunlu hallerde; feribot şirketinin merkezinin de onayıyla, zamanlamayı, gidilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir veya programda belirtilen limanların ziyaretini iptal edebilir. Bu tür durumlarda İLGİLİ Feribotİ ŞİRKETİ, Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.

11.2 Feribot yolculuğunun seyir esnasında Yolcular feribot saatlerine harfiyen uymak zorundadır. Aksi davranışlarda meydana gelebilecek her türlü zarar bizzat Yolcu’nun kendisine aittir.

11.3 Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferlerinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden  acente Estamos Travel kesinlikle sorumlu olmayıp; muhatap, ilgili hava yolu şirketidir.Yolcu, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dahilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12: YOLCU TARAFINDAN TALEP EDİLEN REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1 Uçak dahil paket tur satışlarında yapılacak isim değişikliklerinde, hava yolu tarafından uygulanacak ücret artışları ve ilave masrafların tümü Yolcu tarafından ödenecektir. İptal ücretleri ve/veya havayolu şirketlerinin fiyatlarda öngördüğü artışlar da dahil, ilave masrafların tümü münhasıran Yolcu tarafından üstlenilip ödenecektir.

MADDE 13: YOLCU TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER

13.1 Paket programlarımızda kayıt yapılırken toplam ücretin tamamını veya gerekli koşullarda ödeme planına göre ücretin bir kısmı alınır.

* Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiyice de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 (yedi) gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

Ancak ödeme kredi kartı ile yapıldı ise;

kredi kartı komisyonu iade de tenzil edilir. Yapılan iptallerde gemi, feribot, otel veya firmasından gelecek cevaba göre geri iade yapılır.

*Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan sebep ile gezinin başlamasından aşağıdaki sürelerde iptal – değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin; aşağıdaki belirtilen iade tutarları ESTAMOS TRAVEL tarafından kabul ve taahhüt edilir.

* Tüketici turu gezinin başlamasından 31 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

 3) İptal Koşulları;

 Uçak ve Feribot seferleri kesilen biletleri iptali halinde Feribot yada Uçak Şirketinin kuralları doğrultusunda ödeme yanar, iade bu şirketlerin iade kuralları çerçevesinde yapılır. 

Otel Rezervasyon iptal şartları

Tur hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar rezervasyon iptali kartı halinde iade yapılır.

Tur hareket tarihinden 21-30 gün öncesine kadar rezervasyon iptali halinde %25 kesinti ile iade yapılır.

Tur hareket tarihinden 21-14 gün öncesine kadar rezervasyon iptali halinde %50 kesinti ile iade yapılır.

Son 14 gün içersinde ( tur hareket tarihine 14 gün kaladan itibaren) yapılan rezervasyon iptali halinde tüm ödeme yanar, iade yapılmaz.

 Acentamız geziye katılanlara otel, konaklama ve diğer hizmetlerle ilgili olarak aracılık hizmeti vermektedir. Program regular uçak ve feribot seferlerine göre hazırlanmış olup bu seferlerdeki aksama, gecikme vb. problemlerden acentamız sorumlu tutulamaz.

 Yolcunun gezi sırasında kullandığı eşyaların her türlü kaybından, hasara uğraması ya da unutulmasından kendisi sorumludur. Acentamız bu konuda sorumluluk kabul etmez.

 Tura rezervasyon yaptıran herkes rezervasyon şartlarını kabul etmiş sayılır.

 *Yunan Hükümeti , Yunan Adaları feribotları hava şartlarındaki değişiklikleri ’’Force Major’’ durum olarak kabul etmekte ve feribot saatlerinde değişiklik yada iptal yapabilmektedir. Force Major durumlardaki gerçekleşmeyen ulaşımdan acentamız sorumlu değildir. Ulaşımdaki gecikmelere ve iptallere bağlı olarak konaklama tesisine ulaşamama durumlarında otel ’’ no show ‘‘ uygulayacaktır. Yolcunun ve acentamızın bu durumda herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. Program akışını sağlayabilmek için yapılacak yeni konaklama rezervasyonu için ekstra ücret yolcu tarafından karşılanacaktır.

 Bazı şirketler ve oteller kendilerine ait özel iade koşulları uygulamaktadır. Bu durumlarda size rezervasyon aşamasında bilgi verilecektir. Promo sinifi uçak biletlerinde değişiklik ve iptale izin verilmemektedir.

 4) Müşteri ödemelerinin gününde yapılmaması durumunda isimlerle yapılan ön rezervasyon otomatik olarak iptal ve ESTAMOS TRAVEL herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 5) ESTAMOS TRAVEL gezi ücretleri, programlama esnasındaki TL değerine döviz kurlarına, ulaşım araçlarının ve otellerin fiyatlarına, yakıt ve işçilik ücretlerine göre hazırlanmıştır. Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında bunlara herhangi bir artış gelmesi ve / veya vergi oranlarının artması, yeni vergilerin ihdası hallerinde ortaya çıkan farklar bu ücretlere aynı oranda yansıtılır.Bu gibi durumlarda yolcuların iptal ve / veya tazminat hakkı olamaz.

 6) Gezi programlarında gösterilen feribot, uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili müesseselerin resmi programlarına göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden ötürü ESTAMOS TRAVEL sorumlu tutulamaz. Uçaktaki yerler, ilgili uçak şirketlerinin seferlerdeki turistik mevkiinden ayrılmıştır. Seyahat yürürlükte bulunan yolcu ve bagaj taşıma kurallarına tabidir.

 7) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile birlikte aynı kamarada 3. ve 4. kişi olarak yatmaları halinde uygulanır. ESTAMOS TRAVEL reşit olmayan çocuklara ve ebeveynlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

13.2 Yolcu tarafından yapılacak iptallerde uygulanacak kesinti ve iptal cezası olup, sözleşmeden çekilme, hareket saatinde feribotta bulunmayan veya seyahat esnasında herhangi bir sebepten ötürü turdan ayrılan Yolcu’ya geri ödeme yapılmaz ve ücreti bütünüyle ödeme zorunluluğu uygulanır.

13.3 İş bu sözleşmenin ekinde bulunan rezervasyon formları ile, iş bu sözleşmede belirtilen iptal şartlarının farklı olması durumunda; İLGİLİ FERİBOT ŞİRKETİ’ın ve/veya acente Estamos Travel’ın rezervasyon formu üzerinde yazılı olan iptal şartları geçerli olacaktır.

13.4 İptal durumlarında kullanılmak üzere, acente Estamos Travel kapsamlı iptal, sağlık & seyahat sigortası yapılmasını önermektedir. Yolcuların poliçelerinin koşulları çerçevesinde bu iptal ücretlerini sigorta firmalarından geri talep etmeleri mümkün olabilir. Bu konudaki tercih Yolcu’ya ait olup acente Estamos Travel’a herhangi bir sorumluk yüklenemez.

13.5 Tura habersiz katılmama, tur uçağını / gemisini kaçırma, tura başlangıçta katılmakla birlikte isteyerek veya istek dışı tura devam etmeme ve edememe hallerinde ise Yolcu’ya herhangi bir iade söz konusu değildir.

13.6 Yolcu , ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, Turu terk ettiğini acente Estamos Travel’a sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Yolcu turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Yolcu, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak gemi yetkilisine bildirmekle yükümlüdür. Yolcu’nun şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

13.7 Eksik ya da kuraldışı kişisel evrak veya programda görülen ülkelerden vize alınmamış olması sebebiyle tura katılamayan Yolculara da geri ödeme yapılmaz.

MADDE 14: UÇAK DAHİL TURLAR :
14.1 “Paket”, gemi seyahati, veya uçuş(lar) ve/veya konaklama ,ve/veya gidiş dönüş havalimanı – liman transferleri için gemi seyahati öncesi ve/veya sonrasındaki düzenleme anlamındadır. Kara turları Paket fiyatına dahil olan bir hizmet değildir ve ayrıca ücretlendirilir.

14.2 Uçuşları da içeren paket programlarda, hava yolundan kaynaklanan gecikme, iptal, bagaj kaybı,uçuşa kabul edilmeyen yolculara ilişkin tüm talepler, gerekli tutanak ve belgeler ile birlikte ilgili hava yolu şirketine yapılmalıdır. Bu konularda  acente Estamos Travel’a hiçbir şekilde talep ve sorumluluk yönlendirilemez.

14.3 Yolcu, kalkıştan yaklaşık 3 gün önce kendisine gönderilecek olan seyahat dökümanları ile uçuş zamanlarına ve rotalarına dair mutlaka teyid alacaktır.

MADDE 15: DİĞER HUSUSLAR
Tur esnasında hizmet sunan araç ve mekanlarda (Uçak , gemi , transfer ve kara turlar otobüsleri) unutulan / kaybedilen eşyalardan acente Estamos Travel hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 16: İHBARLAR
Taraflara yapılacak ihbarlar için aşağıdaki adres bilgileri geçerli olacak olup, adres değişiklikleri noter vasıtası ile ve/veya iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmediği takdirde bu adreslere Tebligat kanununun 35. Maddesi gereği Tebligat yapılacağını, taraflar geri dönülmez bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 17: GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER
Taraflar, iş bu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukukunun uygulanacağını ve Kuşadası Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.